Project ended, it cannot be supported
Total support 114/100 pc (114%)
Needed 100 pc
The project ends in FINISHED

Rakocaching je komunita kačerů z Rakovníka a širšího okolí, která aktivně žije bohatým geocacherským životem. Ke všem aktivitám co máme, nyní přidáváme i náš vlastní geocoinový přírůstek. V tomto regionu je spoustu, více či méně známých dominant, přírodních a kulturních zajímavostí. Jednu takovou dominantu by jsme Vám rádi představili na geocoinu.

Při přípravě návrhu jsme jednoznačně volili kulatou verzi geocoinu. Na přední stranu jsme umístili dominantní Vysokou Bránu v 3D provedení. Povrch pod hlavním motivem je pískovaný ze kterého vystupuje jemná textura Drakovce obecného (místní botanická zahrada má jedinečnou sbírku těchto rostlin). Květ Drakovce lemuje obvod mince a vytváří tak zajímavý ornament.

Zadní strana mince zobrazuje Raka jako symbol Rakovníka. Rak zdobí i texturu zadní strany.

Geocoin je 4mm silný a v průměru má 50mm.

Geocoin se bude vyrábět ve čtyřech různých provedeních. Ve verzi nelimitní, která bude volně v prodeji i po skončení akce (v případě realizace), ve verzi limitni vyrobené v počtu 50ks, ve verzi super limitní vyrobené v počtu 20ks a ve verzi donátorské, kterou bude možné získat pouze v sadě formou podpory projektu (vyrobí se přesný počet pouze pro donátory mince, kteří si ji vybrali v sadě).

Vysoká brána

Nachází se na severním okraji historické části města a tvořila spolu s branou Pražskou, Svatojilskou a Lubenskou součást středověkého městského opevnění.

Vysoká brána vznikla stejně jako ostatní městské brány v Rakovníku na místě jiné starší brány jako součást nově budovaného městského opevnění, k jehož stavbě dal panovník souhlas roku 1471. Dosavadní opevnění již bylo sice tvořeno hradební zdí s baštami i příkopem, avšak městské brány byly i nadále slabým místem opevnění. Roku 1516 bylo započato se stavbou Pražské brány, roku 1518 se stavbou brány Vysoké, roku 1526 brána Svatojilská a nakonec roku 1528 brána Lubenská. Již roku 1518 bylo započato s přípravou stavebního materiálu, tak aby na jaře roku 1519 byly položeny základy brány. Záměrem stavby bylo, aby věž převyšovala hřeben na severu a umožňovala tak včasné varování před nepřítelem. Výstavbu brány a dost možná i její výšku ovlivnila nehoda vnějšího lešení roku 1591. Následujícího roku bylo lešení opraveno, avšak v dalším navyšování věže brány již nebylo pokračováno. Roku 1523 byla věž brány ozdobena vytesanými erby předních řemeslnických cechů, jež se vázaly k městu: lazebníci, sladovníci, řezníci, soukeníci, pekaři a mlynáři, ševci, krejčí, bečváři, kováři a koželuzi. Bezprostředně poté byl mistrem Jakubem z Městečka zhotoven krov střechy, na který byly upevněny dva "rožně" z šťáhlavského železa s makovicemi a hvězdami. Následně byla střecha pokryta břidlicí "rabštýnskou". Roku 1524 byla stavba omítnuta a roku 1527 byl do věže brány osazen zvonec, kterým se bilo na poplach v případě nebezpečí. 23.7.1646 udeřil do věže brány blesk, který poškodil jednu makovici, střešní krytinu a zabil hlásného i branného. Oprava škod byla dokončena 1.9.1646. Spíše historickou zajímavostí je zemětřesení, které 4. 12. 1690 otřáslo věží vysoké brány tak silně, že hlásný z věže utekl a nechtěl se tam již vrátit. 15.8.1707 byly sneseny makovice i hvězdy, které byly následně znovu pozlaceny. Střecha byla opravena manětínskou břidlicí. Další velkou rekonstrukcí prošla brána na počátku 20. století.

Zdivo Vysoké brány dosahuje výšky 31,3 metrů a spolu se stanovou střechou krytou břidlicí dosahuje výšky 46 metrů. Vnitřní prostor věže je členěn do 5 pater. První tři patra jsou spojena vnějším točitým schodištěm na východní stěně, zbylá poschodí pak spojuje vnitřní dřevěné schodiště. Na severní i jižní straně jsou na úrovni 4. patra umístěna rozměrná gotická okna s dřevěným žaluziovým krytím. Na úrovni téhož patra na západní stěně je umístěn dochovaný středověký prevét. V 1. až 3. patře jsou na severní i jižní straně věže čtvercová okna. Na straně východní je na úrovni 4. patra obdélné okénko a níže pak zmíněný přístavek točitého schodiště. Ve vikýři střechy na jižní straně byl umístěn cimbál z roku 1581 a v okně níže pak zvonek k bití na poplach. V rozích ochozů jsou umístěny kamenné chrliče v podobě lva, žáby, vepře a měšťana. Zajímavostí brány je dochované předbraní s ochozem, cimbuřím a křížovými střílnami. Z vnější strany vjezd uzavírala dvojkřídlá vrata, následoval příkop v prostoru předbraní, přes který se spouštěl padací most z brány. Na západní straně brány je vedle vlastní brány i branka pro pěší.

Dnes bránu spravuje místní muzeum a její prostory slouží k pořádání různých výstav. Samozřejmě se po schodišti můžete vyšplhat až na horní ochoz a odtud se pokochat krásným výhledem do kraje.

 

English description :

 

„Rakocaching“ – we are a community of cachers from Rakovník and the region who enjoy geocaching to the max! In addition to all our (more or less known) regional beauties and sightseeings, there is one more out on a geocoin now!

When getting it ready, we quickly decided for a round type, with a 3D pic of the Rakovník High Gate on its front side. The background of the main motive is sand-coated, with a decent theme of the „Dracunculus vulgaris“ plant gradually coming to the forefront and stretching along the perimeter of the coin – something that serves as an interesting ornament. The back side of the coin is adorned with a „Crayfish“ („rak“ in Czech) which is the symbol of the town of Rakovník. The crayfish is also to be noted in the texture of the back side.

The geocoin is 4 mm thick and its diameter is 50 mm.

It will be made in 4 different editions – unlimited one to be freely available, limited one (50 pcs), super-limited one (20 pcs) and donor edition intended exclusively (and in an exactly matching amount) for the sponsors of the project.  

 

Situated at the northern extremity of the old Rakovník, the High Gate (along with the Prague, Saint-Giles and Lubná gates) formed part of the town´s medieval fortification. It originated in the same way as the other town gates in Rakovník – as a replacement of an older gate and as part of the newly bulit town fortification. The ruler´s approval for its construction was issued in 1471. The preceding fortification consisted of a fortified wall with towers and a moat – which, however, was insufficient. In 1516 the construction of the Prague gate began, in 1518 the one of the High gate, in 1526 the one of the Saint-Giles gate and finally in 1528 that of the Lubná gate. Already by 1518, construction material was in preparation for the fundaments of the gate which were laid in the spring of 1519. The height of the tower was calculated to exceed the northern horizon so it provides an early warning against an enemy.

The construction and the height of the gate was influenced by a scaffolding accident that happened in 1591. The following year the scaffolding was repaired but no further elevation of the gate was carried out. In 1523 the gate tower was adorned with coats of arms representing the most prominent guilds in town – barbers, brewmasters, butchers, clothweavers, bakers and millers, shoemakers, tailors, coopers, blacksmiths and leathermakers. Immediately afterwards, master Jacob from Městečko delivered the roof construction onto which two „poppy-head“ and „star-like“ construction pieces made of Šťáhlavy iron were placed. Thereupon, the roof was covered with „Rabštejn“ slate. In 1524 the building received a coating and in 1527 a bell was installed into the gate to be rung in the event of a danger. In July 23, 1646 the gate was struck by a lightning that damaged one of the „poppy-heads“ and the rooftop, beside killing both the keeper and the guard. The damage recuperation was finished by September 1, 1646. A kind of an historical anecdote is linked with the earthquake that, on December 4, 1690, shook the tower of the High gate – it happened with so much intensity, that the guard left the tower and refused to ever come back. On August 8, 1707, the „poppy-heads“ and the „stars“ were brought down in order to be re-gilded. The roof was repaired with „Manětín“ slate. There was another comprehensive reconstruction which the gate witnessed at the beginning of the 20th century.

The brick-made parts of the gate reach up to 31.3 metres and, with the inclusion of the tent roof covered with slate, the total height is 46 metres. The inner space is divided into 5 floors. The first 3 floors are united by an outer round stairway located in the northern part, the remaining floors are linked by inner wooden stairways. On the northern and southern parts, at the level of the 4th floor, there are spacious gothic windows with wooden blinds. At the same level on the western side there is a well-preserved medieval toilet. Between the 1st and teh 3rd floor, on the northern and southern sides, there are square windows. On the eastern side, at the level of the 4th floor, there is a rectangle hatch, and something lower, there is an additional finishing of the wooden stairway. In the roof dormer window on the southern side, a cymbalo (made in 1581) used to be placed and, one window lower, there used to be an emergency bell. In the corners of the galleries, there are gargoyles in the shapes of a lion, a frog, a pig and a townsman. An interesting feature of the gate is the pre-gate space with a gallery, crenellation and cross loopholes. The outside entrance was composed of two-wing door and a moat with a bridge operated from the gate. A small entrance for pietons was made on the western side of the gate. Nowadays the gate is administered by the local museum and its spaces host various exhibitions. Of course you can use the stairway to reach the top in order to marvel at the wonderful view of the surroundings.

Barvy coinu

Barvy coinu

2015-10-21 12:57:53

Přidávám předběžný návrh barev na coin nelimitní - měď, limitní - stříbro. extralimitní - zlato a donátorská - černej nikl

technicky nakres coinu

technicky nakres coinu

Nakres 1. Rakovnickeho coinu

Nelimitní geocoin (0 The number of available rewards)

by 200,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Nelimitní verze geocoinu

Limitní edice (10 The number of available rewards)

by 300,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Cz: Limitní geocoin (vyroben v počtu 50ks).

Sada nelimitka a donátorská mince (0 The number of available rewards)

by 550,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Sada s nelimitní a donatorskou mincí (limitní ( donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu.

Sada limitka a donátorská mince (10 The number of available rewards)

by 650,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Sada s limitní a donatorskou minci (limitní (vyrobena v počtu 50ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu.

Sada s limitní, nelimitní a donatorskou mincí (10 The number of available rewards)

by 850,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Sada s limitní, nelimitní a donatorskou minci (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

Limitní sada (10 The number of available rewards)

by 1 050,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Kompletní sada všech vyrobených limitních verzí mince ( limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

Kompletní sada (10 The number of available rewards)

by 1 200,00 Kč
Delivery time - 21.12.2015
Kompletní sada všech vyrobených verzi mince (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje čtyři verze geocoinu.