Project ended, it cannot be supported
Total support 25/100 pc (25%)
Needed 100 pc
The project ends in FINISHED

EN: We love the legends and the myths so we prepared the geocoin Dragon Eye for the same fanatics. The front side represents mythic eye of dragon. The mid point is covered with resin. It is lined with dragon scutellation.

The back side of the geocoin is dragon yin yang which symbolises the equilibrium. According to the legends the dragons were good as well as bad. Good dragons were in the east - for example in China the dragon is a symbol of the power and of the rain. Whereas the european dragon was a symbol of demolition and chaos.

The geocoin will be made in four different versions. No limit version which will be on sale even after the end of the event ( in the case of realisation), limit version which contains 50 pieces, super limit version which contains 2O pieces and donator version which you can get only if you support the project (we willmade the exact number only for the donators of the coin who chose it in the pack). 

 

Cz: Milujeme legendy a mýty a tak jsme pro stejné nadšence jako jsme my připravili geocoin dračí oko. Přední strana představuje mýtycké oko draka. Střed je malbou pokrytou pryskyřicí. Lemováno ornamentem evokující šupiny dračí kůže.

Zadní strana geocoinu je dračí jing jang, který symbolizuje rovnováhu. Dle legend byly vlastnosti draku zlé i dobré. Dobré vlastnosti převažovaly na východě - například v Číně je drak symbol moci a deště zatím co evropští draci byly symbolem ničení a chaosu.

Geocoin je 4mm silný a v průměru má 50mm.

Geocoin se bude vyrábět ve čtyřech různých provedeních. Ve verzi nelimitní, která bude volně v prodeji i po skončení akce (v případě realizace), ve verzi limitni vyrobené v počtu 50ks, ve verzi super limitní vyrobené v počtu 20ks a ve verzi donátorské, kterou bude možné získat pouze v sadě formou podpory projektu (vyrobí se přesný počet pouze pro donátory mince, kteří si ji vybrali v sadě).

EN: A dragon is a legendary creature, typically with serpentine or reptilian traits, that features in the myths of many cultures. There are two distinct cultural traditions of dragons: the European dragon, derived from European folk traditions and ultimately related to Greek and Middle Eastern mythologies, and the Chinese dragon, with counterparts in Japan (namely the Japanese dragon), Korea and other East Asian countries.

The word dragon entered the English language in the early 13th century from Old French dragon, which in turn comes from Latin draconem (nominative draco) meaning "huge serpent, dragon", from the Greek word δράκων, drakon (genitive drakontos, δράκοντος) "serpent, giant seafish". The Greek and Latin term referred to any great serpent, not necessarily mythological, and this usage was also current in English up to the 18th century.

A dragon is a mythological representation of a reptile. In antiquity, dragons were mostly envisaged as serpents, but since the Middle Ages, it has become common to depict them with legs, resembling a lizard.

Dragons are usually shown in modern times with a body like a huge lizard, or a snake with two pairs of lizard-type legs, and able to emit fire from their mouths. The European dragon has bat-like wings growing from its back.

 

Cz: Drak je mytický tvor, obvykle s hadími nebo ještěřími znaky, který se vyskytuje v pověstech, pohádkách a lidových příbězích celé řady kultur. Jeho celosvětová rozšířenost má za následek značnou variabilitu jeho vzhledu, velikosti a vlastností. Draci se liší počtem hlav - například v Číně je zobrazován zásadně jednohlavý, řecká mytologie znala draka stohlavého, v pohádkách mívá zpravidla lichý počet hlav, nejčastěji tři nebo sedm.

Slovo drak pochází z řečtiny (drákōn) - drak, had obří velikosti, vodní had. Jedná se o mytologické vypodobnění plazu. Ve starověku byli hadi nejčastěji vyobrazováni jako hadi, kdežto od středověku je lidé začali líčít spíše jako obří ještěrky.

Novodobý drak představuje obří ještěrku, která je schopná z tlamy vypouštět oheň. Evropský drak má křídla podobná netopýřím, která mu rostou ze zad.

 

 

No news has been found

No limit geocoin - Nelimitní geocoin (0 The number of available rewards)

by 200,00 Kč
Delivery time - 31.1.2016
EN: No limit version of geocoin, Cz: Nelimitní verze geocoinu

Limit edition - Limitní edice (10 The number of available rewards)

by 300,00 Kč
Delivery time - 31.1.2016
EN: Limit geocoin (made 50 pieces).

Cz: Limitní geocoin (vyroben v počtu 50ks).

No limit pack and donator coin - Sada nelimitka a donátorská mince (10 The number of available rewards)

by 550,00 Kč
Delivery time - 31.1.2016
EN: The pack with no limit and donator coin ( limit ( donator version (possible to get only if you support the project)). The pack contains two versions of geocoin.

Cz: Sada s nelimitní a donatorskou mincí (limitní ( donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu.

Limit pack and donator coin - Sada limitka a donátorská mince (10 The number of available rewards)

by 650,00 Kč
Delivery time - 31.1.2016
EN: The pack of limit and donator coin (limit (made50 pieces) and donator version ( possible to get only if you support the project)). Altogether the pack contains two versions of geocoin.

Cz: Sada s limitní a donatorskou minci (limitní (vyrobena v počtu 50ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje dvě verze geocoinu.

Pack of limit, no limit and donator coin - Sada s limitní, nelimitní a donatorskou minci (10 The number of available rewards)

by 850,00 Kč
Delivery time - 31.1.2016
EN: Pack of limit, no limit and donator coin ( no limit, limit (made 5O pieces) and donator version (possible to get only if you support the project)). Altogether the pack contains tree versions of geocoin.

Cz: Sada s limitní, nelimitní a donatorskou minci (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

Limit pack - Limitní sada (10 The number of available rewards)

by 1 050,00 Kč
Delivery time - 31.1.2016
EN: Complete pack of all made limit versions of coin ( limit ( made 50 pieces), ultra limit (made 2O pieces) and donator version ( possible to get only if you support the project)). Altogether the pack contains tree versions of geocoin.

Cz: Kompletní sada všech vyrobených limitních verzí mince ( limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje tři verze geocoinu.

Complete pack - Kompletní sada (10 The number of available rewards)

by 1 200,00 Kč
Delivery time - 31.1.2016
EN: The complete pack of all versions of coins ( no limit, limit ( made 50 pieces), ultra limit (made 2O pieces) and donator version (possible to get only if you support the project)). Altogether the pack contains four versions of geocoin.

Cz: Kompletní sada všech vyrobených verzi mince (nelimitní, limitní (vyrobena v počtu 50ks), ultra limitní (vyrobena v počtu 20ks) a donátorská verze (možno získat pouze podporou projektu)). Sada celkem obsahuje čtyři verze geocoinu.