1. Úvod 

Tyto podmínky jsou závazné. Používáním webových stránek geocoin4you.com či geocoinforyou.com (dále jen Portál nebo Geocoin4you.com), projevuje Uživatel souhlas s následujícími podmínkami, přistupuje k nim a je povinen je dodržovat. Provozovatel si vyhrazuje právo k dílčím změnám jednotlivých ustanovení podmínek.

 

2.  Definice termínů

 • Uživatel - Jakýkoli návštěvník Portálu Geocoin4you.com
 • ZP - Zakladatel Projektu - Uživatel, který na Portálu Geocoin4you.com založí svůj Projekt a nabízí tím pro ostatní Uživatele možnost předprodeje geocoinu s vlastním designem.
 • Registrovaný výrobce – ZP, který je zároveň výrobcem geocoinu. Registrovat se může firma vyrábějící geocoiny. Registrace je schvalovaná provozovatelem Geocoin4you.com.
 • PP - Přispěvatel Projektu - Uživatel, který přispěl na projekt ZP. Tím mu vzniká nárok na odměnu v případě Úspěšného Projektu.
 • Projekt – Prezentace tvůrčí činnosti ZP na Portálu Geocoin4you.com. Má předem dané parametry úspěšného zakončení - Cílovou částku či množství prodaných ks geocoinů a počet dnů prezentace.
 • Úspěšný Projekt - Projekt, který nejpozději k 22. hodině posledního dne prezentace vybere minimálně Cílovou částku či množství. Odměna je následně Provozovatelem nebo Registrovaným výrobcem zaslána jednotlivým Přispěvatelům.
 • Neúspěšný Projekt - Projekt, který do data ukončení nedosáhl Cílové částky či množství. Veškeré vybrané prostředky jsou zaslány zpět jednotlivým PP.
 • Skončený Projekt – Projekt, u něhož skončila doba prezentace a již nadále nemůže být podporován ze strany PP.
 • Provozovatel - Správce Portálu Geocoin4you.com, společnost GEO fashion s.r.o., IČ: 24145301 se sídlem Komenského 579, 27201 Kladno, Česká Republika.
 • Cílová částka či množství - Celkem vybrané finanční prostředky či celkový počet prodaných ks geocoinu v předprodeji na projekt ZP, které jsou po skončení Projektu použity na realizace výroby Projektu či zaslány Registrovanému výrobci. Před zasláním jsou z nich odečteny poplatky na transakci (liší se dle druhu transakce – viz příloha číslo 1 tohoto dokumentu)
 • Odměna pro Zakladatele projektu – Portál Geocoin4you.com v případě úspěchu Projektu poskytne ZP zdarma všechny verze provedení geocoinu dle jeho návrhu, které budou vyrobené.
 • Odměna – Předobjednané geocoiny, které Portál Geocoin4you.com nebo Registrovaný výrobce po vyrobení dodá Přispěvovateli Projektu. Je specifikována v Projektu.
 • Osoba nepovinná k dani – osoba, která nespadá pod definici v §5, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

 

3. Popis služby

Geocoin4you.com je webový Portál, jehož prostřednictvím mohou Uživatelé prezentovat vlastní návrh designu geocoinu, který zamýšlejí vyrobit. Za tímto účelem Uživatelé (Zakladatelé projektu) uveřejní na Portálu Geocoin4you svůj Projekt (návrh geocoinu, barvy, použitý materiál) a stanoví danou celkovou sumu, jíž je třeba vybrat (platí pro Registrované výrobce) či celkový počet potřebných prodaných ks geocoinu (Cílová částka či množství u ostatních ZP ), kterou potřebují k uskutečnění a spuštění výroby prezentovaného geocoinu získat. Ostatní Uživatelé Portálu Geocoin4you.com mohou prezentovaný Projekt podpořit zakoupením Odměny, popřípadě přispět bez požadavku protislužby. Součástí každého Projektu je vytvořený systém Odměn, které obdrží jednotliví Přispěvatelé v případě úspěchu Projektu. Pokud se během doby určené při založení Projektu vybere částka (prodá množství ks geocoinu) odpovídající minimálně Cílové sumě či množství, stane se Projekt úspěšný a Zakladateli Projektu vznikne nárok na realizaci výroby geocoinu (u Registrovaného výrobce nárok na výplatu shromážděných příspěvků ze strany PP). Pokud se Cílové částky či množství nepodaří během termínu dosáhnout, jsou investované prostředky vráceny jednotlivým Přispěvatelům v plné výši s výjimkou případů, kdy si poskytovatel bankovních služeb účtuje za provedenou transakci poplatek i v případě jejího vrácení. V takovém případě se vrací kompletní příspěvek po odečtení výše uvedeného poplatku, který je Přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek.

 

4.  Akceptování podmínek

Úspěšnou registrací nebo provedením platby za Odměnu Uživatel akceptuje tyto obchodní podmínky. Provozovatel se zavazuje neposkytnout jeho údaje třetím osobám a tyto údaje mohou být ze strany Provozovatele užity výhradně pro vnitřní potřeby Portálu Geocoin4you.com, resp. pouze pro dosažení účelu jejich poskytnutí.

 

5. Podmínky používání

 1. Při používání Portálu Geocoin4you.com je Uživatel povinen dodržovat právní předpisy České republiky.
 2. Uživatel není oprávněn používat Portál Geocoin4you.com za jiným účelem než jaký je uveden v čl. 3 těchto podmínek a je povinen tuto službu používat výhradně osobně, nikoliv v rámci zastupování, zprostředkování či jiným obdobným způsobem, použití a výsledek služby nejsou přenosné.
 3. Uživatel je zodpovědný za jakoukoli aktivitu na svém účtu a nesmí nechat disponovat se svým účtem další osoby. Za případné porušení této povinnosti Provozovatel nenese odpovědnost.
 4. ZP i PP jsou povinni poskytnout veškeré potřebné údaje pravdivě a užívat Portál osobně. V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn příslušný účet zablokovat.
 5. Uživatel není oprávněn umístit na stránku projektu takový obsah, který poškozuje či je v budoucnu způsobilý poškodit práva třetích osob.
 6. Zakladatel Projektu prohlašuje, že vůči Provozovateli vystupuje jako Osoba nepovinná k dani. Pokud je tomu jinak, ZP má povinnost tuto skutečnost Provozovateli oznámit.

 

6. Práva a povinnosti

 1. Zveřejněním Projektu na webu Geocoin4you.com je mezi Zakladatelem Projektu a Provozovatelem uzavřena smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky ve znění účinném ke dni zveřejnění projektu, a jejímž předmětem je především závazek Provozovatele po dohodnutou dobu zveřejnit Projekt na Portálu Geocoin4you.com a po dosažení Cílové částky nebo množství vyrobit geocoin dle návrhu ZP a dodat všechny verze s designu, které budou vyrobeny. Je-li ZP Registrovaným výrobcem, je předmětem závazku namísto povinnosti vyrobit geocoin povinnost Provozovatele poukázat na účet ZP částku, která je tvořena jednotlivými příspěvky a povinnost ZP- registrovaného výrobce tuto částku přijmout a použít výhradně na úhradu potřeb spojených s Projektem.
 2. Je-li ZP Registrovaným výrobcem, je Provozovatel oprávněn si od celkové vybrané částky ponížené o transakční poplatky odečíst svou provizi dle dosažené Cílové částky (viz Příloha č. 1). Provozovatel je povinen poukázat zbylou částku na účet Registrovaného výrobce nejpozději do 9 pracovních dnů ode dne skončení prezentace Projektu.
 3. Pokud se Cílové částky či množství nepodaří během termínu dosáhnout, jsou investované prostředky vráceny jednotlivým Přispěvatelům v plné výši.
 4. Po úspěšném Skončeném projektu poskytne Provozovatel Registrovanému výrobci seznam všech PP s jejich jmény e-mailovou adresou v rozsahu nutném pro zaslání příslušných odměn.
 5. Přispěvatel okamžikem připsání svého příspěvku na účet Provozovatele uzavírá smlouvu s Portálem Geocoin4you.com či Zakladatelem Projektu - Registrovaným výrobcem.
 6. Přispěvatel souhlasí s uvedením veškerých údajů nutných k provedení platby a její případné refundace a dále souhlasí s tím, že jím uvedené údaje budou Provozovatelem ZP poskytnuty v rozsahu nutném pro zaslání příslušné odměny.
 7. ZP zasláním Projektu prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily splnění účelu této smlouvy. Provozovatel neručí za splnění závazku ZP - Registrovaného výrobce k zaslání Odměny ze strany Zakladatele projektu jednotlivým Přispěvatelům. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad Projektu s právními předpisy a stejně tak nenese odpovědnost za zneužití Projektu třetími osobami v důsledku jeho zveřejnění.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého výlučného uvážení nezveřejnit jakýkoliv Projekt, a to bez udání důvodu.
 9. Registrovaný výrobce je povinen zaslat Přispěvatelům Odměnu dle této smlouvy a pro případ porušení závazku vrátit PP částku, kterou od nich obdržel.
 10. ZP - Registrovaný výrobce je oprávněn vybrané prostředky odmítnout bez uvedení důvodu a v takovém případě je povinen jej vrátit Přispěvateli ve výši po odečtení provize Provozovatele, který následně provede refundaci nákladů PP.
 11. Provozovatel neodpovídá za splnění závazků, které Zakladatel projektu - Registrovaný výrobce převzal v souvislosti s touto smlouvou.
 12. Provozovatel není odpovědný za přesnost či pravdivost uvedených materiálů, ani za dodání odměn u Projektu ZP - Registrovaných výrobců.
 13. ZP je oprávněn na stránku Projektu vložit odkaz na webové stránky třetích stran. Provozovatel není odpovědný za obsah těchto webových stránek.
 14. Geocoin4you.com Není odpovědný za škody vzniklé uživatelům v souvislosti s používáním služby. Není odpovědný za ztrátu, neúspěch či případně nesplnění závazku ZP - registrovaného výrobce.

 

7. Platby

Příspěvek je možné uhradit převodem z účtu nebo prostřednictvím služby PayPal. Platný ceník je součástí smlouvy jako Příloha 1.

 

8.  Duševní vlastnictví

 1. Po celou dobu zveřejnění jsou plně zachována autorská práva Zakladatele projektu – Registrovaného výrobce, přičemž jeho zveřejněním na Portálu Geocoin4you.com nevzniká Provozovateli k Projektu žádné právo. Autorská práva k Projektům založeným ZP - neregistrovanými výrobci si vyhrazuje PP.
 2. Provozovatel není odpovědný za porušení práv třetích osob Zakladatelem projektu.
 3. Provozovatel si v případě pochybností vyhrazuje právo si vyžádat důkaz o vlastnictví duševních práv k jednotlivým Projektům a Zakladatel se zavazuje mu poskytnout součinnost.

 

9. Omezení odpovědnosti

 1. Uživatelé jsou srozuměni s tím, že Provozovatel nemá povinnost přijmout opatření ohledně vlastností uživatelů Portálu Geocoin4you.com, ani ohledně formy či obsahu Projektů a nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, kterou by mohl prohlédnutím obsahu utrpět.
 2. Obsah vložený Uživateli na stránkách Geocoin4you.com nereprezentuje názory Provozovatele.
 3. Provozovatel není odpovědný za škodu vzniklou případným výpadkem nebo nefunkčností Portálu Geocoin4you.com. Použití Portálu Geocoin4you.com je pouze na vlastní nebezpečí.
 4. Uživatel potvrzuje, že provozovatel neodpovídá přímo ani nepřímo za škodu vzniklou či způsobenou používáním služby Geocoin4you.com.

 

10. Elektronické doručení

Používáním Uživatel souhlasí s elektronickým doručováním novinek, newsletteru a informací o průběhu projektu a realizace výroby.

 

11. Příslušné (rozhodné) právo

Veškeré právní vztahy vzniklé na základě užívání Portálu Geocoin4you.com se řídí právními předpisy České republiky a k řešení sporů z těchto právních vztahů jsou příslušné obecné soudy České republiky.

 

12. Příloha č.1 - Ceník

Provize Provozovatele z projektu ZP - registrovaných výrobců:

 

Provize z Projektů, jejichž dosažená cílová částka je rovna či vyšší 30 000 Kč nebo 1200 EUR

7 %

Provize z Projektů, jejichž dosažená cílová částka je nižší než 30 000 Kč nebo 1200 EUR

9 %

 

Tabulka poplatků při vracení peněz z neúspěšných projektů

 

Poplatek při vrácení platby kartou

0 Kč / 0 EUR

Poplatek při vrácení platby převodem z účtu*

0 Kč / 0 EUR

Poplatek při vrácení platby PayPal

0 Kč / 0 EUR

*Při vracení platby převodem z účtu z projektu vedeného v EUR/ $ na účet v České republice nebo z účtu projektu vedeného v Kč na účet v zahraničí záleží přesná výše vracené částky na aktuálním kurzu FIObanky.